Så varm blir bilen på sommaren

08.30, skugga
Utetemperatur: 14 grader
Temperatur i bilen: 19 grader

09.30, skugga
Utetemperatur: 18 grader
Temperatur i bilen: 38 grader

10.30, växlande
Utetemperatur: 20 grader
Temperatur i bilen: 47 grader

11.30, sol
Utetemperatur: 20 grader
Temperatur i bilen: 58 grader

12.30, sol
Utetemperatur: 23 grader
Temperatur i bilen: 62 grader

13.30, sol
Utetemperatur: 22 grader
Temperatur i bilen: 85 grader

Källa: If Skadeförsäkring

Rädda hund från en varm bil

Om du ser en hund som sitter inlåst i en bil finns det några saker som du kan göra:

 • Känn efter ifall någon bildörr är olåst.
 • Ring polisen – 112 om du anser att det är akut, annars 114 14.
 • Notera registreringsnummer och klockslag.
 • Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses.
 • I nödfall krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är nära hunden.

 

Ur Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för transport av levande djur (SJV 2019:5):

 • 6 kap, 3 §
  Levande sällskapsdjur får transporteras i en personbils bagageutrymme endast om tillsyn kan ske från personutrymmet under den tid transporten pågår. Då djur transporteras i utrymme för personbefordran, ska åtgärder vidtas för att säkra djuren vid inbromsning.

  Allmänna råd till 6 kap. 3 § Djuren bör säkras genom att förvaras i säkrad transportbur eller, då det gäller hundar, i särskilt anpassat säkerhetsbälte.

 

Särskilda bestämmelser för vissa djurslag: 

 • Hund
  34 § Då transporter sker i personbil eller lätt lastbil vid regelbundet återkommande yrkesverksamhet, ska fordonet ha ett utrymme, som är särskilt avsett för hundar. Utrymmet ska avskärmas mot personutrymmet med galler eller nät. Om hunden transporteras i personutrymme, gäller 3 §. Utrymmet där djuren vistas ska avskärmas mot solbestrålning och vara mekaniskt ventilerat med en fläkt som fungerar även då fordonets motor är avstängd. Utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg utan olägenhet eller dröjsmål.
  35 § En behållare eller bur ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.
  36 § Vid transport av hundar på lastbilsflak eller liknande ska transporten ske i behållare med minst de mått som anges i bilaga 1.7. Behållarna ska vara dragfria samt väl ventilerade. Genomströmningsventilation i fordonets färdriktning får inte förekomma. Insugning av avgaser ska förhindras. Behållarna ska vara väl förankrade på flaket samt ge skydd mot ogynnsamt väder.

  Allmänna råd till 6 kap. 36 § För att eliminera risken för insugning av avgaser, bör behållaren vara försedd med luckor på sidorna.


  37 § Hundar får inte förvaras permanent i ett transportmedel och får inte heller lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller understiga -5°C. Utrymmet ska vara väl ventilerat så att fukt vädras ut. Vid transport ska hunden rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars intervall.
  38 § Tikar som löper ska transporteras åtskilda från hanhundar

Bilaga 1.7 HUND

För hundtransporter gäller följande utrymmeskrav:
1. längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning minst gånger 1,10, 2. bredd: hundens bröstbredd minst gånger 2,5; hunden ska kunna ligga ned och vända sig obehindrat och
3. höjd: hundens höjd över hjässan i den ställning den är som högst.
Takets längd får vara högst fem procent kortare än det angivna längdmåttet. Om flera hundar transporteras i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.
Arbetande hundar, såsom tjänstehundar och hundar i bruks- och draghundsverksamhet eller annan yrkesverksamhet, vilka endast transporteras kortare sträckor (< 2 timmar) varefter arbete/rastning sker, får transporteras i utrymme med minimimåtten: Längd 0,9 m. Bredd 0,6 m. Höjd 0,7 m. Hunden ska dock alltid kunna ligga ned på ett bekvämt sätt.

Allmänna råd till bilaga 1.7 Då förvaring sker i transportbur med måtten 0,9 x 0,6 x 0,7 m bör inte hundens mankhöjd överstiga 65 cm.