Slutredovisning Hållbarhetens År 2022

 

Slutredovisning Hållbarhetens År 22                         Slutredovisning Hållbarhetens År 22 Utbildning

 

Vad är ”Hållbarhetens år 2022” ?

 Hållbarhetens År 2022 är ett centralt SBK- projekt som syftar till att:

- Stärka arbetet för jämställdhet och mångfald på samtliga organisationsnivåer samt motverka diskriminering

- Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda, funktionärer och anställda.

- Motverka alla former av favorisering och jäv.

- Utveckla distriktens och dom lokala klubbarnas hemsidor för att tydligare ha koppling till svenska brukshundklubbens utseende då enhetlighet gör det lättare för medlemmar att navigera rätt oavsett om man är på lokal, distrikts – eller nationell nivå.

- Utveckla sociala media för att lättare nå ut med information till såväl medlemmar som samhället i stort.

- Utveckla samarbete och samverkan vid klubbarnas lokala utbildningar och tävlingssammanhang

SBK:s klubbar erbjöds att på lokal nivå bedriva verksamhet emot dom centrala målen och i samband med det erbjöds klubbarna stöd och möjlighet att söka ett ekonomiskt bidrag för detta.

Åhus och Kristianstads Brukshundklubb nappade på erbjudandet och anmälde intresse.

För att klara detta under en utvecklingsperiod har föreningarna gemensamt sökt ett stöd från moderklubben, och fått beviljat 50 000 kronor att dela lika.

 Hälsningar

Christel Jönsson

Ordförande

Nytt samarbete mot Hållbarhetens År 2022 1:a mötet

29/6 22

Åhus och Kristianstads Brukshundklubbar inleder ett nytt samarbete mot centralt satta mål i Hållbarhetens År 2022.

 

 Efter ett första möte mellan dom båda klubbarnas styrelser står det nu klart att Åhus och Kristianstads Brukshundklubbar inleder ett omfattande samarbete.

Särskilt gemensamt fokus 2022 är allt ifrån hur man ökar jämställdheten och tryggheten, utbildningar och tävlingsverksamheten, till att man gör liknande regler och rutiner, för exempelvis hur kursinstruktörer ska motiveras. 

Det handlar bl.a. om utbildningar och att det är svårt att få funktionärer, domare och andra aktiva till olika tävlingar.

Diskussionerna har mynnat ut i att man vill samköra utbildningar, men även hjälpas åt med att exempelvis ta ner föreläsare till båda klubbarna.

Vid mötet mellan Styrelserna enades man om att tillsätta en arbetsgrupp om 3 medlemmar från varje klubb för att ta fram en verksamhetsplan för hur målen ska nås. Även en tidplan tas fram.

Styrelserna beslöt om att träffas på nytt den 8 augusti 2022 för att stämma av vad gruppen har kommit fram till och diskutera hur vi går vidare.

 

Återkom gärna om du har frågor eller funderingar om projektet så svarar jag gärna:-)

 

Hälsningar

Christel Jönsson

Ordförande

Redovisning av projektarbetet med Hållbarhetens år 2022

Uppstart av projektet Hälsosamt 2002 inleddes den 29 juni 2022 då styrelserna för Åhus och Kristianstads brukshundklubbar träffades. Ordförande för klubbarna gick igenom innehållet i den beviljade ansökan och det arbete som skulle påbörjas. Under mötet utsågs en arbetsgrupp med 2 medlemmar från varje klubb som fick uppdraget att ta fram en arbetsplan och på styrelsernas uppdrag driva projektet framåt. Arbetsgruppen skulle påbörja uppdraget under augusti 2022.

Den gemensamma arbetsgruppen, som fått i uppgift att arbeta i projektet Hållbarhetens år 2022, har genomfört ett gemensamt möte. Vid detta möte togs riktlinjer fram för vilka frågor som ska priori-teras. Dessa frågor har prioriterats för att de är viktiga och för att det är frågor som inte kräver så lång ”startsträcka” utan kan snabbt ge klubbarnas medlemmar ett kvitto på att arbetet är igång.

Arbetet utgår ifrån det underlag som legat till grund för ansökan till Svenska Brukshundklubben och som i sin tur utgår ifrån de centrala målen och syftet med arbetet (se bifogad presentation).

 Områden som ÅBK och KBK valt att påbörja samarbetet med

 Klubbarna samarbetar med de olika kurserna, så att varje medlem kan hitta den utbildning som önskas hos någon av de båda klubbarna. Alla utbildningar behöver inte finnas hos båda klubbarna.

I dagsläget är ÅBK och KBK två klubbar med olika inriktning. ÅBK har lagt mycket fokus på agility, rallylydnad, hoopers samt specialsök och klubben är på stark frammarsch i dessa grenar. Det anord-nas en mängd kurser och intresset för tävlingar i dessa grenar är mycket stort. Däremot är det tradi-tionella bruksarbetet och lydnadträning inte lika omfattande trots att träningsgrupper finns och att det genomförs en hel del tävlingar i spår, sök och lydnad. Här skiljer de båda klubbarna sig åt, då KBK främst är mycket aktiva i det traditionella bruksarbetet samt i IGP. De arrangerar också en hel del tävlingar i dess grenar.

Skillnaden i de båda klubbarna gör att kursutbudet ser lite olika ut och att kompetensen är olika. Arbetsgruppen är helt överens om att de båda klubbarna inte behöver ha samma utbud av kurser utan kan lägga fokus på det som den enskilda klubben är bäst på. Överenskommelsen är därför att hänvisa medlemmar och blivande medlemmar till varandra för att kunna ge dessa det bästa utbudet av den önskade utbildningen. 

 Medlemsaktiviteter såsom föreläsningar, workshops etc. som de båda klubbarna genomför är gemensamma och står öppna för de båda klubbarnas medlemmar att delta i.

De båda klubbarna har en gemensam ambition att ge sina medlemmar olika typer av teoretiska utbildningar i form av föredrag och workshops. Detta kan ske som en integrerad del i en kurs eller som en fristående föreläsning. Arbetsgruppens ambition är att inbjudan till dessa föreläsningar/ workshops ska gå till båda klubbarnas medlemmar. Det innebär att fler medlemmar kan ta del av en föreläsare som är förenad med lite högre kostnad. Naturligtvis kommer dessa aktiviteter att bedrivas i samarbete med Studiefrämjandet som är vår naturliga samarbetspartner.   

Ta fram gemensamma modeller avseende ersättningar för instruktörer som håller kurser, funktionärer som deltar i utbildningar, funktionärer som deltar i andra uppdrag, tävlande som deltar i mästerskap etc.

Idag är intresset för ideellt arbetet inte lika stort som förr och kostnaderna för att ta sig till och från uppdrag som funktionär kan vara betydande. De båda klubbarna ersätter i dagsläget funktionärer och deltagare i mästerskap för del av uppkomna kostnader. Det kan vara ett problem om två närliggande klubbar har olika ersättningsmodeller som gör att funktionärer och deltagare i mästerskap byter klubbar utifrån vilken ersättning de kan erhålla. För att få bort denna konkurrens mellan klubbarna kommer arbetsgruppen att arbeta för att ta fram gemensamma betalnings-modeller som kan tillämpas inom de båda klubbarna. Arbetet med att inventera klubbarnas befintliga ersättningsmodeller är påbörjat.

 Områden för fortsatt samarbetet

De båda klubbarna profilerar sig utifrån fokus på de delar av hundsporten som redan är etablerad hos respektive klubb.

Som nämnts i den första punkten gällande kursutbud, så kommer också arbetet med att profilera de båda klubbarna att följa dessa tankar. Vid ”reklam” för respektive klubb så kommer den ske utifrån de delar av hundsporten som redan är etablerad. 

Gemensamt arbete för att få behålla de redan utbildade funktionärerna som finns inom respektive klubb.

En del i att få behålla redan utbildade funktionärer inom respektive klubb kan vara att det finns gemensamma ersättningsmodeller för funktionärer, men också att det finns möjlighet till kompe-tensutveckling. Här kan olika funktionärer ge hjälp och stöd över klubbgränserna. 

Främja möjligheten och intresset för att få medlemmar att vilja utbilda sig till funktionärer med olika inriktning och på olika nivåer

Båda klubbarna behöver arbeta aktivt för att hitta och stödja medlemmar som vill utbilda sig till funktionärer på olika nivåer. Även här kan de båda klubbarna ge hjälp och stöd över klubbgränserna.

 Ta fram förslag till alternativa studievägar till regionala/centrala funktionärsutbildningar för medlemmar som vill utbilda sig, men av olika skäl inte kan följa de enda tillgängliga studie-planerna som finns idag. Skapa förståelse hos distrikt och förbund att alternativa studievägar är nödvändiga för att skapa intresse hos våra medlemmar.

Dagens krav på utbildning till funktionärer såsom tävlingsledare, tävlingssekreterare etc. är stora och det finns medlemmar som gärna skulle vilja utbilda sig, men deras plats i livet ger inte möjlighet att följa den studiegång som gäller idag. Det innebär att dessa medlemmar istället avstår utbildningen. Det finns också funktionärer som haft auktorisation under många år, men som sedan har gjort uppehåll. I dagsläget är dessa tvingade att göra om hela utbildningen, vilket innebär att de istället avstår. Det är beklagligt att inte klubbarna har möjlighet att ta del av all den erfarenhet som redan finns, enbart beroende på att det endast finns en studieväg att välja. Här har ÅBK och KBK ambitionen att ta fram förslag till alternativa studievägar.

 Aktuell information till medlemmarna

Vid Åhus Brukshundklubbs medlemsmöte 2022-10-12 informerade klubbens representanter i arbetsgruppen om hur det planerade framtida arbetet är tänkt att fungera, vilka prioritering som arbetsgruppen gjort och vilka frågor som kommer att vara i fokus.

Nytt samarbete mot Hållbarhetens År 2022 2:a mötet

Kristianstads och Åhus Brukshundklubbs syfte och mål

 

✓ Stärka arbetet för jämställdhet och mångfald på samtliga organisationsnivåer samt motverka diskriminering

✓ Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda, funktionärer och anställda.

✓ Motverka alla former av favorisering och jäv.

✓ Utveckla hemsidor för att tydligare ha koppling till Svenska Brukshundklubbens utseende då enhetlighet gör det lättare för medlemmar att navigera rätt oavsett om man är på lokal, distrikts – eller nationell nivå.

✓ Utveckla sociala media för att lättare nå ut med information till såväl medlemmar som samhället i stort.

✓ Utveckla samarbete och samverkan vid klubbarnas lokala utbildningar och tävlingssammanhang.

 

Klubbarnas gemensamma arbetsgrupp:

Paul Fältman (sammankallande),

KBK Carina Duholm, KBK

Bo Fältman, ÅBK

Eva Ohlin, ÅBK

 

Områden att påbörja samarbetet med

✓ Klubbarna samarbetar med de olika kurserna, så att varje medlem kan hitta den utbildning som önskas hos någon av de båda klubbarna. Alla utbildningar behöver inte finnas hos båda klubbarna

✓ Medlemsaktiviteter såsom föreläsningar, workshops etc. som de båda klubbarna genomför är gemensamma och står öppna för de båda klubbarnas medlemmar att delta i

✓ Ta fram gemensamma modeller avseende ersättningar för instruktörer som håller kurser, funktionärer som deltar i utbildningar, funktionärer deltar i andra uppdrag, tävlande som deltar i mästerskap etc.

 

Områden för fortsatt samarbetet

✓ De båda klubbarna profilerar sig utifrån fokus på de delar av hundsporten som redan är etablerad hos respektive klubb

✓ Gemensamt arbete för att få behålla de redan utbildade funktionärerna som finns inom respektive klubb

✓ Främja möjligheten och intresset för att få medlemmar att vilja utbilda sig till funktionärer med olika inriktning och på olika nivåer

✓ Ta fram förslag till alternativa studievägar till regionala/centrala funktionärsutbildningar för medlemmar som vill utbilda sig, men av olika skäl inte kan följa de enda tillgängliga studieplanerna som finns idag.

 

Skapa förståelse hos distrikt och förbund att alternativa studievägar är nödvändiga för att skapa intresse hos våra medlemmar