Grupper Generellt

Uppdragsbeskrivningar generellt.pdf

Uppdragsbeskrivningar

Dessa dokument är fastställda av styrelsen för Åhus Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument fastställts av styrelsen upphävs eventuella tidigare beslut av styrelsen i de frågor som behandlas i dokumentet.

 

Generellt uppdrag för samtliga grupper.

-        Planerar, genomför och utvecklar verksamheten inom av styrelsen definierat område.  

-        Ansvarar för att årligen ta fram en verksamhetsplan med budgetförslag, vilken föreläggs styrelsen för beslut.  

-        Ansvarar inför styrelsen för verksamhet och ekonomi, inom av styrelsen beslutade ramar och medel.  

-        Ansvarar i samarbete med kassören för uppföljning av utfall mot budget (rapporteras till styrelsen).  

-        Beslutar inom egen verksamhet och budget. Vid större förändringar skall styrelsen kontaktas först.  

-        Äger rätt, utan att kontakta styrelsen, att utse adjungerad för speciella projekt.

-        Gruppmöten skall protokollföras.  

-        Ansvarar för att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och skall årligen bidra med skrivelse till klubbens Verksamhetsberättelse inom sitt område.