Policy

Det förekommer att grupper i klubben vill arrangera speciella aktiviteter, och genomför, för enbart sina egna deltagare. Detta i sin tur föranleder ofta en diskussion om ”dom och vi. ” Att helt eliminera denna diskussion är nog uteslutet. En bättre information om de olika aktiviteter som förekommer inom klubben och vilka som kommer att genomföras, varför de kommer att genomföras, kanske kan bidraga till en bättre vikänsla.

Idealet vore om grupperna tillsammans gör en årsplanering, dels för att undvika kollision mellan speciella aktiviteter, dels för att planera för eventuella gemensamma aktiviteter. Åhus Brukshundklubb är positiv till att speciella aktiviteter anordnas som innebär en vidareutveckling av klubbens medlemmar. Med hänvisning till ovanstående har Åhus Brukshundklubb beslutat införa enhetlig policy avseende anordnandet av speciella aktiviteter inom klubben.

Policy för genomförande av speciella aktiviteter inom Åhus Brukshundklubb

Styrelsen har utarbetat följande policy för anordnandet av speciella aktiviteter inom klubben:   

  • Åhus Brukshundklubb skall stå som huvudarrangör för den speciella aktiviteten.  
  • Gruppen skall, i god tid, till styrelsen lämna en beskrivning på den speciella aktivitetens innehåll, om person med speciell kompetens skall anlitas, datum för genomförandet samt vilka kostnader som är förenade med aktiviteten.  
  • Den speciella aktiviteten är i första hand öppen för Åhus Brukshundklubbs medlemmar. Gruppmedlemmar som tillhör annan klubb får deltaga till självkostnad.  
  • Kan den speciella aktiviteten genomföras med fler deltagare än som ingår i gruppen, skall övriga medlemmar med samma intresse som gruppmedlemmarna, erbjudas att deltaga.  
  • Aktiviteten skall anslås på klubbens anslagstavla, för att ge de medlemmar som är intresserade av just den grenen möjlighet att deltaga som åskådare.  
  • Styrelsen fattar beslut om den speciella aktivitetens genomförande